Regulamin

REGULAMIN

1. Postanowienia wstępne

 • Regulamin określa zasady świadczenia przez Grupa Goldwing Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku (15-082) przy ul. Świętojańska 12A, o kapitale zakładowym równym 5.000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000861431, REGON: 387087053, NIP: 5423409319, reprezentowaną przez Karol Serwatko - Prezesa Zarządu oraz Mateusza Kropiewnickiego - Członka Zarządu na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w portalu kramik.pl
 • Korzystając z serwisu kramik.pl konieczne jest wykorzystanie urządzeń komunikujących się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — Grupa Goldwing Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku (15-082) przy ul. Świętojańska 12A, o kapitale zakładowym równym 5.000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000861431, REGON: 387087053, NIP: 5423409319, reprezentowaną przez Karol Serwatko - Prezesa Zarządu oraz Mateusza Kropiewnickiego - Członka Zarządu, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem biuro@kramik.pl

Serwis kramik.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą kramik.pl prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej kramik.pl

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu

Regulamin – niniejszy regulamin;

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu kramik.pl.

Konsument — Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dezaktualizacja Ogłoszenia – sytuacja, w której (1) doszło do zbycia Towaru lub (2) Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Towaru niż Towar, którego dotyczyło pierwotnie.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia
 4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony komplet czy pojedynczy Towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru. Możliwe jest jednak dodanie w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Towaru w różnych kolorach. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty dodania Ogłoszenia. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis. 
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 6. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
 7. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy (Tygodnik Okazje), operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
 8. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u pozyskanych partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 9. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w zakładce Polityka Prywatności.
 10. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Operatora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu kramik.pl w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Operatora.
 11. Użytkownik korzystający z usług oferowanych w związku z funkcjonowaniem Serwisu zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z podawanych, zapisywanych lub publikowanych danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, itp.). Dane kontaktowe podane podczas korzystania z usług Serwisu mogą być wykorzystywane do prowadzenia stosownej komunikacji przez Operatora, podmioty powiązane lub zaufanych partnerów biznesowych. Operator zastrzega możliwość prowadzenia stosownej komunikacji związanej bezpośrednio ze świadczonymi usługami. Kontakty o charakterze marketingowym odbywają się na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. Udzieloną zgodę można wycofać lub ograniczyć (np. wybrać odpowiedni kanał komunikacji lub ograniczyć kontakty marketingowe wyłącznie do określonego numeru telefonu lub adresu e-mail) w dowolnym momencie, korzystając z odpowiednich ustawień Konta lub zgłaszając takie żądanie Operatorowi.

4. Ogłoszenia - Konto

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, aktywowane zostanie wpisane Ogłoszenie.
 3. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@kramik.pl.
 9. Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie dla Użytkownika nieposiadającego Konta, ma charakter terminowy i trwa przez okres 30 dni, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Ogłoszenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres:  biuro@kramik.pl
 10. Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.
 11. Operator ma prawo weryfikacji statusu Użytkownika oraz odmowy uznania go za Konsumenta w przypadku stwierdzenia, iż zamieszczane Ogłoszenia związane są z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Użytkownika. Operator uwzględnia w tym zakresie w szczególności liczbę zamieszczanych Ogłoszeń (większą od liczby ogłoszeń zamieszczanych przez Konsumentów) oraz ich treść. Użytkownik, któremu odmówiono statusu Konsumenta ma prawo złożenia wyjaśnień i dokumentów. Na ich bazie Operator podejmuje finalną decyzję w tej sprawie.

5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie kramik.pl wymaga:
  1. wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu kramik.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
  2. dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie przycisku Dodaj Ogłoszenie. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) zgodnie z punktem 8 Regulamin
 2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni, nie dłużej jednak niż do momentu Dezaktualizacji Ogłoszenia.
 3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 4. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim (nie dotyczy ogłoszeń zamieszczanych w kategorii Praca).
 5. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.
 6. Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru. Nie dotyczy to kategorii Usługi i Firmy (oferty firm).
 7. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 8. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
 9. Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte
 10. W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia , Użytkownik może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. Odświeżenia Ogłoszenia. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku nr 8 do Regulaminu.
 11. Operator uprawniony jest do przyznawania Użytkownikowi np. w ramach akcji promocyjnych, czy konkursów, punktów rabatowych, które wykorzystać można w terminie 90 dni od dnia ich uzyskania.
 12. W Serwisie emitowane są jedynie Ogłoszenia aktualne. Operator uprawniony jest do zakończenia emisji Ogłoszenia w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż nastąpiła jego Dezaktualizacja.
 13. Do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń drobnych uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub firmy za pisemną zgodą firmy Grupa Goldwing Sp. z o.o.
 14. W przypadku zamieszczenia ogłoszenia przez firmę, firma Grupa Goldwing Sp. z o.o. wezwie za pośrednictwm e-maila na adres firmy do usunięcia ogłoszeń w ciągu 3 dni od otrzymania e-maila.
 15. W przypadku braku usunięcia ogłoszeń w terminie 3 dni od wezwania, firma Grupa Goldwing Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo do wystawienia faktury VAT.

6. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  • wprowadzające w błąd.
 7. Operator nie odpowiada za:
  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  • usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.10 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.
 8. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
 9. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z kramik.pl od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
 10. Zasady dokonywania przerw technicznych oraz skutki występowania awarii technicznych i innych błędów określone zostały w Załączniku nr 12.

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@kramik.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres:Grupa Goldwing Sp. z o.o., ul. Świętojańska 12a, Białystok "reklamacja ".
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

8. Płatności

 1. Użytkownik może korzystać w Serwisie z usług płatnych i bezpłatnych. Zapłata za usługi płatne następuje z góry w jeden z poniższych sposobów:
  1. poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora, np. przelew online, płatność internetowa kartą płatniczą;
  2. poprzez skorzystanie z tzw. usług SMS Premium (usług o podwyższonej opłacie);
 2. Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość zarejestrowania danych karty płatniczej w celu umożliwienia dokonywania zapłaty zgodnie z ust. 1.1 powyżej bez konieczności każdorazowego podawania pełnych danych karty. W celu dokonania płatności z wykorzystaniem danych karty zarejestrowanej zgodnie z niniejszym ustępem, Użytkownik powinien wybrać zarejestrowaną kartę płatniczą z listy oraz podać kod CVC lub CVV w celu potwierdzenia dokonywanej płatności. Transakcja płatnicza jest wykonywana na zasadach określonych dla płatności internetowej kartą płatniczą w ust. 1.1 powyżej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć dane zarejestrowanej karty płatniczej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.

9. Postanowienia końcowed

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie kramik.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik nie zalogował się na Koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W rezultacie Użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z usuniętego Konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas rejestracji. Użytkownik będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z Konta korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności wymagającej zalogowania się Użytkownika do Konta. Prawo Operatora do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie ogranicza prawa Użytkownika do ponownej rejestracji w Serwisie. Operator nie gwarantuje jednak, że dotychczasowa nazwa użytkownika powiązana z Kontem będzie dostępna do użycia podczas nowej rejestracji.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: biuro@kramik.pl

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Przedmioty zabronione 

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:

 1. Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 2. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 3. Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 4. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 5. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
 6. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
 7. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 8. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 9. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
 10. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 11. Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
 12. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 13. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
 14. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 15. Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
 16. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające: tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
 17. Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
 18. Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
 19. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 20. Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
 21. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
 22. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
 23. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
 24. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
 25. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 26. Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;
 27. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
 28. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
 29. Bilety na mecze piłki nożnej.
 30. Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
 31. Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne
 32. Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
 33. Ofert pracy: będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki) lub wymagających wpłaty zaliczki
 34. Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy) oraz klucze seryjne do tych gier.
 35. E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy)
 36. Zarejestrowane karty SIM.

W rubryce Towarzyskie zabronione jest umieszczanie:

 • ogłoszeń zawierających treści pornograficzne (również zdjęcia, obrazy). Zdjęcia i obrazy niecenzuralne to takie, które przedstawiają w pełni lub częściowo widoczne narządy rozrodcze męskie lub damskie, a także zdjęcia aktów seksualnych z widocznymi wspomnianymi częściami ciała.
 • ogłoszeń, których treść jest wulgarna.
 • ogłoszeń zawierających treści oraz zdjęcia łamiące prawo obowiązujące w Polsce (np. pornografia z udziałem dzieci).
 • ogłoszeń powtarzających się (treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach, również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ofertach, zawierających takie same dane kontaktowe oraz ogłoszeń zamieszczonych z jednego konta, ze wskazaniem różnych danych kontaktowych).
 • ogłoszeń użytkownikom poniżej 18. roku życia.
 • W przypadku naruszenia regulaminu w kategorii "Towarzyskie" dział moderacji wysyła ostrzeżenie i blokuje ogłoszenie. Przy kolejnym łamaniu regulaminu przez Użytkownika zostanie nałożona na niego blokada.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zasady zamieszczania Ogłoszeń Płatnych w Serwisie.

Ogłoszenie Promowane - to Ogłoszenia w serwisie które przez kilka dni (7, 14 lub 21 w zależności od wybranej opcji) są wyróżnione na tle innych ogłoszeń paskiem z napisem PROMOWANE i pozycją na początkowej liście Ogłoszeń. Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie.

Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.

 1. Promowanie Ogłoszenia polega na dodaniu do niego paska z napisem PROMOWANE w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń promowanych.
 2. Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Promowane Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Promowane wydawane przez kramik.pl
 3. Wysokość opłat za Ogłoszenia Promowane zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.
 4. Wysokość opłat za Ogłoszenia Promowane uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od czasu trwania Ogłoszenia.
 5. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 6. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 7. Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia Ogłoszenia należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 8. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 9. Publikacja Ogłoszenia Promowanego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Promowane Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie.
 10. Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Promowanego Ogłoszenia w Serwisie.
 11. Ogłoszenie Promowane będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.
 12. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Promowanego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 13. Ogłoszenia Promowane niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane. Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia Wyróżnionego.
 14. W razie zmian w treści Ogłoszenia Promowanego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Promowanego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.
 15. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu

 

 Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady zamieszczania Ogłoszeń Płatnych w Gazecie.

Ogłoszenie w Gazecie - to Ogłoszenia w gazecie, które ukazują się w Tygodniku Okazje przez 1, 2 lub 3 kolejne wtorki i mają oznaczenie literką „i”.

Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.

 1. Ogłoszenie w Gazecie polega na dodaniu do niego literki „i”. Ogłoszenie to będzie drukowane w najbliższym wydaniu Tygodnika Okazje.
 2. Po dokonaniu zakupu Ogłoszenie w Gazecie wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Promowane wydawane przez kramik.pl
 3. Wysokość opłat za Ogłoszenie w Gazecie zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.
 4. Wysokość opłat za Ogłoszenie w Gazecie uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od czasu trwania Ogłoszenia.
 5. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 6. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 7. Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia Ogłoszenia należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 8. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 9. Publikacja Ogłoszenie w Gazecie następuje w najbliższym wydaniu Gazety Okazje, jeżeli zostanie nadane i opłacone w poniedziałek do godziny 11.00. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, nie zostanie opublikowane w gazecie Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie.
 10. Ogłoszenie w Gazecie oprócz publikacji w gazecie będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.
 11. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenie w Gazecie przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 12. Ogłoszenie w Gazecie niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane. Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia Wyróżnionego.
 13. W razie zmian w treści Ogłoszenia w Gazecie dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Promowanego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.
 14. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu

 

Załącznik nr 4 – Faktury w wersji elektronicznej 

 1. Użytkownicy w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury” lub przesłać prośbę mailem na biuro@kramik.pl.
 2. Płatności umożliwiające wystawienie faktury będą dostępne przez 6 miesięcy w zakładce "Płatności do faktury".
 3. Faktury wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc. Faktury wystawione po upływie 7 dni od zakończenia miesiąca będą zawierać dodatkową adnotację: „Faktura została wystawiona na żądanie klienta po upływie 7 dni od wykonania usługi. Podatek należny wykazany na fakturze został rozliczony we właściwym okresie rozliczeniowym, poprzedzającym jej wystawienie”.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.
 5. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 6. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
 7. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
  • edycję treści dokumentu,
  • komentowanie,
  • wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
  • montaż dokumentu,
  • kopiowanie zawartości dokumentu,
  • wydzielanie stron.
 8. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 5 i 6 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.
 9. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 10. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość w zakładce „Płatności do faktury”. Wybranie takiej formy wyklucza późniejsze wnioskowanie o fakturę w formie elektronicznej i odwrotnie: wybranie faktury w formie elektronicznej uniemożliwia wybranie formy papierowej.
 11. Faktury w formie elektronicznej, jak i papierowej zawierają podatek VAT w wysokości stawki podstawowej.
 12. Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat.

 

Załącznik nr 5 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu 

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: biuro@kramik.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu kramik.pl Data zawarcia umowy to ................................................

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Zasady dokonywania przerw technicznych, awarie i błędy techniczne

1. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w godzinach nocnych (22-6), w czasie których określone funkcjonalności Serwisu mogą być ograniczone lub niedostępne.
2. Awarią techniczną jest sytuacja wystąpienia błędu technicznego w wyniku, którego większość lub wszyscy Użytkownicy:
a. nie mogą uzyskać dostępu do Serwisu
b. podstawowe funkcje Serwisu są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe, w szczególności dotyczy to niemożliwości zamieszczanie, odświeżania lub promowania Ogłoszeń.
3. W sytuacji wystąpienia Awarii technicznej:
a. trwającej do 3h – Operator przedłuży czas emisji Ogłoszeń o 12h;
b. trwającej powyżej 3h – Operator przedłuży czas emisji Ogłoszeń o 24h, lecz nie krócej niż czas trwania Awarii technicznej.
4. W przypadku wystąpienia błędów innych niż Awaria techniczna, Operator decyzję o ewentualnym zwrocie opłaty, przedłużeniu czasu emisji Ogłoszenia lub innych formach rekompensaty podejmuje każdorazowo indywidualnie biorąc pod uwagę rodzaj i dolegliwość błędu oraz czas jego występowania, a także powstałe negatywne skutki błędu.