Wszystkich ogłoszeń
4325
Pokaż ogłoszenia z:
http://www.anyo.biz.pl
REGULAMIN PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DO TYGODNIKA OKAZJE - Kramik Bezpłatnych Ogłoszeń oraz www.kramik.pl i www.gazetaokazje.pl.

I. Zasady ogólne:

1. Zamieszczanie ogłoszeń w tygodniku OKAZJE - Kramik Bezpłatnych Ogłoszeń oraz www.kramik.pl dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.
2. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ani za skutki prawne zawieranych transakcji.
3. OKAZJE - Kramik Bezpłatnych Ogłoszeń ukazuje się w każdy wtorek. W sytuacji, gdy we wtorek przypadnie dzień wolny od pracy Wydawnictwo określa każdorazowo inny dzień publikacji. W takim przypadku termin publikacji zostanie podany we wcześniejszym numerze OKAZJI.
4. Wszystkie ogłoszenia, z wyłączeniem ogłoszeń w kategorii matrymonialne/towarzyskie, nie zawierające nazwy firmy, adresu pocztowego, strony www i ukazujące się czcionką zwykłą są bezpłatne. Podanie nazwy firmy, adresu pocztowego oraz strony www jest możliwe wyłącznie w ogłoszeniach płatnych.

II. Bezpłatne ogłoszenia drobne:

Przeznaczone są dla pełnoletnich osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, mogą zawierać maksymalnie 160 znaków.
Przy sprzedaży towaru, usługi (korepetycje) lub najmu w treści oferty musi być zawarta cena,
muszą zawierać numer telefonu poprzedzony numerem kierunkowym. Wydawnictwo może wyznaczyć rubryki w których cena nie będzie wymagana.

5. Ogłoszenia do najbliższego numeru OKAZJI przyjmujemy do poniedziałku do godziny 11.00. Ogłoszenia dostarczone do redakcji po tym czasie ukażą się w następnym numerze.
6. Ogłoszenia z kuponów dostarczonych po wyżej określonym terminie drukowane będą również w kolejnym wydaniu OKAZJI.
7. Wydawnictwo określa rubryki do jakich mogą być zlecane ogłoszenia bezpłatne.
8. Podmioty nie spełniające powyższych zasad mogą zlecać ogłoszenia do wybranych rubryk OKAZJI za odpłatnością według Cennika OKAZJI.
9. Wydawnictwo może ingerować w treść ogłoszenia lub wstrzymać jego publikację, gdy treść jest niezgodna z rubryką, gdy jest to ogłoszenie związane z działalnością gospodarczą, gdy ogłoszenie narusza dobra osobiste osób lub podmiotów gospodarczych, gdy ogłoszenie jest niezgodne z obowiązującym prawem, przyjętymi zasadami współżycia społecznego i religijnego. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje. Ogłoszenia w rubryce Matrymonialne/Towarzyskie są publikowane tylko po wcześniejszym potwierdzeniu przez pracownika. Zlecający może podać jedno ogłoszenie dotyczące tej samej treści/przedmiotu z tym samym numerem telefonu. Ogłoszenia dublowane będą usuwane.
10. Zlecający ogłoszenie może podać swoje dane personalne. Podane dane osobowe są poufne (do wiadomości redakcji) i będą przetwarzane przez Wydawnictwo wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia. W uzasadnionych przypadkach - ogłoszenia o charakterze towarzyskim - Wydawnictwo może zażądać dostarczenia przed publikacją ogłoszenia kserokopii dowodu osobistego z czytelnymi danymi personalnymi.
11. Brak podanych danych osobowych nie wyklucza realizacji zlecenia, chyba że istnieje wątpliwość czy podane ogłoszenie zleciła osoba fizyczna.
12. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo publikacji, wymiany, sprzedaży ogłoszeń z OKAZJI do innych wydań lub periodyków.
13. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku siły wyższej, które zakłóciły produkcję i dystrybucję OKAZJI. W przypadku nie ukazania się ogłoszenia Redakcja OKAZJI powtórzy druk ogłoszenia w terminie ustalonym z Ogłoszeniodawcą.
14. Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania przeredagowywania, klasyfikowania ogłoszeń oraz do odmowy druku bez podawania przyczyny.
15. W wypadku stwierdzenia, iż przedstawiona do publikacji treść ogłoszenia nie jest zgodna ze wskazanymi warunkami, Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania ogłoszenia lub jego usunięcia z druku.

Sposoby zamieszczania ogłoszeń do publikacji:

- Na kuponie drukowanym w tygodniku. Jeden kupon może zawierać tylko jedno ogłoszenie, które może być zlecone na maksymalnie 3 kolejne wydania. Kupony należy przesłać na adres redakcji: Wydawnictwo Skryba s.c. ul. Zwycięstwa 10a/201
15-703 Białystok, z dopiskiem OKAZJE.
- Telefonicznie pod numerem tel. (85)744-88-99 na maksymalnie 3 kolejne wydania.
- Drogą internetową poprzez strony: www.kramik.pl lub www.gazetaokazje.pl na maksymalnie 3 wydania.

III. Płatne ogłoszenia drobne:

16. Ogłoszenia płatne do OKAZJI zamieszczane są na zasadach podanych w niniejszym Regulaminie i w Cenniku Reklam i Ogłoszeń OKAZJI.
17. Ogłoszenia do OKAZJI - Kramika Bezpłatnych Ogłoszeń przyjmowane są:
- w siedzibie Wydawnictwa Skryba s.c. ul. Zwycięstwa 10a/201 15-703 Białystok
- w biurach firm i agencji współpracujących z Wydawnictwem SKRYBA, których lista publikowana będzie na łamach tygodnika i na stronie internetowej,
18. Wydawca może określić rubryki nie dostępne dla ogłoszeń płatnych.
19. Ogłoszenia w kategorii matrymonialne/towarzyskie przyjmowane są wyłącznie jako płatne.
20. Ogłoszenia drobne płatne w OKAZJACH - Kramiku Bezpłatnych Ogłoszeń publikowane są według przedstawionego cennika.
Ogłoszenia drobne (ceny netto):
Standardowe - 0,10 zł/ogłoszenie do 160 znaków
Wersaliki - 2 zł/ogłoszenie do 160 znaków
Pogrubione - 3 zł/ogłoszenie do 160 znaków
W ramce pojedynczej - 6 zł/ogłoszenie do 160 znaków
W kontrze - 8 zł/ogłoszenie do 160 znaków
Znak sortujący * - 1 zł (jedna emisja - wpływa na umieszczenie ogłoszenia na górze danej rubryki)
Podane ceny nie zawierają 23% VAT


REGULAMIN PODAWANIA I WYŚWIETLANIA OGŁOSZEŃ ZA POŚREDNICTWEM STRONY www.kramik.pl oraz www.gazetaokazje.pl

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wyświetlania i podawania ogłoszeń bezpłatnych oraz płatnych za pośrednictwem
www.kramik.pl oraz www.gazetaokazje.pl. Podawanie ogłoszeń:
2. Za pośrednictwem naszych stron internetowych można podawać ogłoszenia bezpłatne, na max. 3 emisje w OKAZJACH i 3 tygodnie na stronie internetowej oraz płatne w formie wysłanego sms-a na 1, 3, 6 kolejnych emisji w OKAZJACH oraz 1, 3, 6 kolejnych tygodni na stronie internetowej (ogłoszenia matrymonialne/towarzyskie kolejno na 1 lub 2 emisje wysłane sms-em).
3. Forma i treść zamieszczanych ogłoszeń musi być zgodna z REGULAMINEM PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DO OKAZJI obowiązującym w Wydawnictwie. Ogłoszenia niezgodne z Regulaminem nie będą emitowane.
4. Podawanie ogłoszeń bezpłatnych za pośrednictwem internetu odbywa się poprzez formularz umieszczony na stronie www.kramik.pl oraz www.gazetaokazje.pl.
Kategoria: należy wybrać odpowiednią rubrykę w której ma znajdować się ogłoszenie.
Treść ogłoszenia: może zawierać max. 160 znaków, które powinny być wpisane małymi literami. Ogłoszenia wpisane dużymi literami nie będą przyjmowane.
Cena: w przypadku sprzedaży, wynajmu oraz korepetycji należy podać cenę. W tych przypadkach cena jest obowiązkowa.
Telefon: wpisując telefon, prosimy to robić wg. wzoru: stacjonarny (xx)xxx-xx-xx, komórkowy xxx-xxx-xxx, np. (85)777-77-77 lub 605-555-555. Wpisanie telefonu jest obowiązkowe. Tak, jak inne dane numery nie są udostępniane osobom trzecim. Wpisując telefon komórkowy oświadczasz, że należy on do Ciebie i wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS z serwisu www.kramik.pl związanych z zamieszczaną przez Ciebie ofertą.
E-mail: podanie maila umożliwi bezpośredni kontakt osoby zainteresowanej ofertą ze strony internetowej. Email nie jest obowiązkowy i nie jest drukowany w Tygodniku OKAZJE. Tak, jak inne dane nie jest udostępniany osobom trzecim. Podając adres e-mail oświadczasz, że należy on do Ciebie i wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości z serwisu www.kramik.pl związanych z zamieszczaną przez Ciebie ofertą.
Powiat: należy wybrać powiat, którego dotyczy ogłoszenie.
Aktywne do: należy wybrać datę, do kiedy ogłoszenie jest aktywne wybierając datę końca emisji, odpowiada to 1, 2 lub 3 emisjom ogłoszenia w OKAZJACH.
Zdjęcie: dodawane zdjęcia muszą być w formacie .jpg i max. rozmiarze 300 kB. Zdjęcie główne może ukazać w papierowej wersji tygodnika. W tym celu należy wysłać sms o treści OKAZJE, spacja, numer ID ogłoszenia na nr 7268 (koszt 2.46 zł z VAT). Do papierowej wersji tygodnika będą przyjmowane tylko zdjęcia dotyczące sprzedaży. Zdjęcia zawierające logo, adres www, adres pocztowy będą usuwane.
5. Podawanie ogłoszeń płatnych odbywa się za pomocą SMS-a. Ogłoszenia te ukazują się na stronie internetowej i w OKAZJACH jako pogrubione (nie dotyczy to ogłoszeń z kategorii matrymonialne/towarzyskie).
- Ilość kolejnych emisji ogłoszenia zależna jest od numeru, pod który został wysłany SMS:
7268 - 2,46 zł (z VAT) - 1 emisja ogłoszenia w OKAZJACH oraz tydzień na stronie internetowej
7668 - 7,38 zł (z VAT) - 3 emisje ogłoszenia w OKAZJACH oraz 3 tygodnie na stronie internetowej
7968 - 11,07 zł (z VAT) - 6 emisji ogłoszenia w OKAZJACH oraz 6 tygodni na stronie internetowej
- Ogłoszenia przesyłane w treści SMS-a mogą zawierać maksymalnie 160 znaków. Spacje i znaki przestankowe liczone są jako osobne znaki.
- Ogłoszenia w kategorii matrymonialne/towarzyskie płatne są:
7668 - 7,38 zł (z VAT) - 1 emisja ogłoszenia w OKAZJACH oraz 1 tydzień na stronie internetowej (ogłoszenie zwykłe)
7968 - 11,07 zł (z VAT) - 3 emisje ogłoszenia w OKAZJACH oraz 3 tygodnie na stronie internetowej (ogłoszenie pogrubione).
6. Wszelkie informacje nie ujęte w Regulaminie udzielane są pod numerem telefonu (85)744-88-99 (pon.-pt. w godz.: 8.00 - 16.00)
Regulamin konkursów Wydawnictwa Skryba

§ 1 Organizator

Organizatorem konkursów jest Wydawnictwo Skryba spółka cywilna Barbara Klem, Andrzej Niczyporuk, Tomasz Fiłończuk, adres: 15-404 Białystok, ul. Zwycięstwa 10a/201, posiadającą numer statystyczny REGON 200112313 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 542-300-79-05, zwana dalej 'Organizatorem'.

§ 2 Okres, terytorium i sposób prowadzenia Konkursu

1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie każdorazowo podanym w publikacji na łamach czasopism wydawanych przez Organizatora.
2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
3. Organizator może zawiesić, zakończyć lub zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej, pod warunkiem, że zmiana zasad Konkursu nie wpłynie na pogorszenie warunków Konkursu dla Uczestników.

§ 3 Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, stałe zamieszkujące na terenie Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej 'Uczestnikami'.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie organów Organizatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodzin osób wskazanych powyżej. uznaje się: wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka.

§ 4 Istota Konkursu

1. Zasady udziału w konkursach każdorazowo podane są w publikacjach. W razie niejasności uczestnik może otrzymać pełną informację w siedzibie Organizatora.

§ 6 Wybór nagradzanych

1. Wybór nagradzanych projektów następować będzie przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. W skład komisji konkursowej wchodzić będą osoby - pracownicy organizatora.
2. Do dnia każdorazowo podanego w publikacji konkursowej komisja konkursowa wyłoni Uczestników, którzy będą autorami prawidłowych zgłoszeń konkursowych.
3. Przy wyborze nagradzanych komisja kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem.
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna, droga odwoławcza nie przysługuje.
5. Każdy Uczestnik może otrzymać jeden zestaw nagród.
6. Lista osób nagrodzonych (imiona, nazwiska i miasto zamieszkania) zamieszczona będzie w dowolnej publikacji Organizatora.

§ 7 Nagrody i ich przekazanie

1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora lub współpracujące z Organizatorem instytucje.
2. Nagrody w Konkursie każdorazowo sa wymieniane w publikacjach konkursowych.
3. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany, bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.
4. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody.
5. Nagrody przekazane zostaną nagrodzonym Uczestnikom w drodze przesyłki pocztowej, kurierskiej, na koszt Organizatora, wysłanej na adres wskazany przez Uczestnika w terminie miesiąca od ogłoszenia wyników. Nagrody ponadgabarytowe Uczestnik zobowiązany jest odebrać w siedzibie Organizatora w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia o wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w wyznaczonym terminie, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 10 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych lub za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nadesłanym na konkurs zgłoszeniem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez pocztę oraz firmy świadczące usługi kurierskie, a także za podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
3. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

§ 11 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn.zm.), uczestników Konkursu jest Wydawnictwo Skryba s.c. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Zwycięstwa 10a/201, 15-703 Białystok
2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Wydawnictwo oraz działającego na jego zlecenie Organizatora i inne podmioty zaangażowane do obsługi Konkursu w celach związanych z Konkursem. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Uczestnicy Konkursu są uprawnieni do wglądu do podanych danych osobowych i zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz w celach marketingowych. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na liście nagrodzonych.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2012r.